سغبا گارانتی


سغبا گارانتی:


مشارکت کنندگان  نمایشگاه های بین المللی ایران شما می توانید کلیه خدمات مورد نیاز برای مشارکت در یک نمایشگاه را به سغبا گارانتی بسپارید.

نحوه استفاده از خدمات سغبا گارانتی به شکل زیر می باشد:

1. برگزاری جلسه کارشناسان سغبا با شما مشارکت کننده عزیز و مشخص کردن اهداف شما برای مشارکت در نمایشگاه و تکمیل فرم سفارش طراحی 

2. برگزاری مناقصه بین غرفه سازان برای طراحی و اجرای غرفه شما مشارکت کننده

3. جمع آوری طرح ها و برگزاری جلسه با شما برای انتخاب طرح های برتر 

4. تغییرات مورد نیاز بر روی طرح ها و درخواست پیشنهاد قیمت از شرکت های برتر 

5. انتخاب طرح برتر توسط شما و تعیین قیمت نهایی و همراهی شما توسط کارشناسان سغبا برای عقد قرارداد با شرکت غرفه ساز برنده مناقصه 

6. گارانتی اجرا توسط سغبا

7. نظارت بر اجرای صحیح و خدمات پشتیبانی توسط تیم سغبا تا انتهای نمایشگاه

© 2018 ALL RIGHTS RESERVEDSaghba Company

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت